Stanovy spolku

dle § 214 NOZ

 

čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Název spolku (dále jen spolek): BEDŘICHOVÁCI z.s. (zapsaný spolek)
 2. Sídlo spolku: Bedřichov 155, 468 12 Bedřichov v Jizerských horách
 3. Posláním spolku je zejména:

a) Pravidelné pořádání kulturně společenských akci, které jsou určeny nejen pro občany Bedřichova, ale i pro návštěvníky Bedřichova a pro občany sousedních obcí jako na př. Janov n.N., Jablonec n.N., Liberec , Hejnice a další.

b) Pořádání tradičních kulturně sportovních akcí jak pro dospělé tak i hlavně pro mládež  a děti

c) Spolupořádání tradičních církevních a hudebních akcí v Bedřichovském kostele sv.Antonína Paduánského. S tímto spojeno je také to, že se spolek stará o vnitřní údržbu tohoto kostela.

 

čl. II – Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 1.
 2. Dále je to propagace obce a povzbuzení zájmu o historické, kulturní a přírodní památky v obci a okolí.

 

čl. III – Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen člen) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílů pohlaví, vyznání, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství je nepřevoditelné.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti do spolku (žádost může být písemná nebo ústní). Výbor spolku může žádost z pádných důvodů odmítnout.
 3. Ukončení členství:

a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení, nebo dnem ústní výpovědi, která bude výborem písemně dokumentována.

b) úmrtím člena

c) vyloučením člena členství končí doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku

b) být pravidelně informován o dění ve spolku

c) podávat návrhy , připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů

5. Povinnosti členů

a) platit členské příspěvky

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku

7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

 

 čl. IV – Orgány spolku

 1.  Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny násl. orgány:

a) členská schůze

b) výbor

c) předseda

d) kontrolní komise

2. Práva a povinnosti orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven v dalších bodech stanov spolku.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období všech orgánů je pět let. Členství zaniká uplynutím funkčního období, jejich     vlastní výpovědí nebo odvoláním členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. V – Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Projednává činnost spolku, volí orgány spolku a přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

b) rozhodovat o změně spolku

c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za minulé období

e) volit členy výboru, pokladníka, předsedu a členy kontrolní komise

f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok

3. Na žádost nejméně 1/3 členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Nesvolá-li statutární orgán do 2 týdnů po podání žádosti schůzi, tak může ten kdo podal podnět, svolat schůzi na náklady spolku sám.

 1. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku.
 1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána všem členům a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 1. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení je přijato většinou hlasů přítomných členů.
 2. Jednání schůze řídí předseda, nebo jim pověřená osoba.
 3. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání nejpozději do 10 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten koho tím pověřila členská schůze.

 

čl. V – Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 1. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. I když pokladník nebude jedním ze tří členů výboru, tak má stejná práva a povinnosti jako člen výboru.
 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtu, schvaluje změny. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 1. Výbor je svolávám předsedou spolku; předseda může však pověřit některého z členů výboru, nebo pokladníka, se svoláním schůze.výboru.
 2. Do výlučné kompetence výboru patří :

a) svolávat členskou schůzi

b) přezkoumat a schvalovat rozpočet a různá nutná vydání. Schvalovat roční uzávěrku hospodaření spolku.

c) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení

d) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům , pokud pro to budou závažné důvody

 

čl. VI – Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů, nebo spolu s pokladníkem. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může byt předsedou zmocněna další osoba.
 1. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nově nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné udělat do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 1. K výlučným funkcím předsedy patří:

a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení (nebo delegování) zápisu z jednání

b) svolání a vedení schůze výboru, pokud nebude postupováno dle čl. IV, bod 4.

 

čl. VII – Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Kontrolní komise si ze svého středu zvolí zástupce kontrolní komise, který je zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.
 3. Úkolem komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 4. Kontrolu provádí komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí, kdykoliv v průběhu roku, nejméně vsak jednou ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření spolku. Zahájení a ukončení kontroly oznámí komise předsedovi.
 5. O výsledku kontroly do 14 dnů informuje komise předsedu, který následně informuje členy na členské schůzi.

 

čl. VIII – Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů, dotací a z příjmu ze svých činností.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňující poslání a cíle spolku k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda, či odměna na základě platných úmluv.
 4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem, nebo na základě dílčích kalkulací, které se na členské nebo výborové schůzi schválí.

 

čl. X – Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Bedřichováci z.s..
 3. Spolek Bedřichováci z.s. vzniká přeměnou, podle přechodných ustanovení NOZ, z již existujícího spolku Bedřichováci o.s. (občanské sdružení). Tyto nové stanovy spolku z.s. nabývají své účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 4. Přeměněné stanovy projednala a schválila v Bedřichově dne 11.11.2016 členská schůze spolku Bedřichováci z.s.